План интегритета

План интегритета доносе и спроводе органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, установе и јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина, који имају више од 30 запослених, сходно члану 95. став 1. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - аутентично тумачење и 94/2021).

Циљ доношења плана интегритета јесте јачање интегритета институције, односно смањење ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена, што доприноси побољшању квалитета рада институције, а тиме и повећању поверења јавности у њихов рад. То се може постићи путем следећих поступака: поједностављење компликованих или укидање непотребних процедура, контролисање и смањивање дискреционих овлашћења руководилаца, повећање транспарентности у раду, успостављање стандарда, увођење ефикасног система унутрашње контроле, елиминисање неефикасне праксе и неприменљиве регулативе, креирање такве организационе културе која ће подстицати одговорност, професионалност и етичко поступање руководилаца и запослених. Да би се сви ови поступци могли спровести, неопходно је пре тога кроз израду плана интегритета урадити анализу о томе које су то, на пример, компликоване или непотребне процедуре, у чему се огледају дискрециона овлашћења руководилаца и шта су њихове последице, у којим областима је потребно радити на едукацији запослених, које интерне акте, процедуре или критеријуме за поступање је потребно успоставити и слично.


АРХИВА