Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања

Признавање стране високошколске исправе јесте поступак којим се имаоцу те исправе утврђује право на наставак образовања на факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу односно на Универзитету у Крагујевцу.

Поступак признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања покреће се подношењем захтева за признавање стране високошколске исправе, који се доставља на адресу: Ректорат Универзитета у Крагујевцу, Лицеја Кнежевине Србије 1А, 34000 Крагујевац, путем поште или лично, сваким радним даном од 8.00 до 12.00 часова.

 

Потребна документација

 1. Два примерка попуњеног обрасца захтева за признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања.

Образац захтева за признавање стране високошколске исправе

 1. Документа о стеченом образовању

За кандидате који покрећу поступак признавања дипломе/уверења о завршеним студијама ради уписа наредног степена студија:

  • три примерка оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о завршеним студијама са уверењем положеним испитима уколико на име кандидата није издата диплома и додатак дипломи.

За кандидате који покрећу поступак признавања уверења о савладаном делу студијског програма ради укључивања у одговарајућу годину започетог степена студија високог образовања:

  • три примерка оверене фотокопије уверења о савладаном делу студијског програма са уверењем положеним испитима, по семестрима и годинама,
  • један примерак оверене фотокопије дипломе средње школе, односно претходно завршеног степена образовања.

Уколико су наведени документи издати у држави са којом Република Србија има закључени билатерални уговор о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације, није потребно да исти буду легализовани нити да садрже потврду Apostille, а то су следеће државе: Република Белорусија, Босна и Херцеговина, Кипарска Република, Мађарска, Република Северна Македонија, Монголија, Румунија, Руска Федерација, Украјина, Република Турска, Република Хрватска, Република Словенија, Словачка Република, Црна Гора, Чешка Република, Република Пољска, Француска Република, Република Аустрија и Република Бугарска.

Уколико су наведени документи издати у држави која је потписница Конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа (тзв. Хашке конвенције), а Република Србија са том државом нема закључен билатерални уговор о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације, потребно је да документи садрже потврду Apostille, која се издаје од стране надлежног органа државе из које исправа потиче. Списку држава потписница наведене конвенције можете приступити путем следећег линка:

www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

За све остале државе са којима Република Србија нема закључени билатерални уговор о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације и које нису потписнице Хашке конвенције, потребно је да се изврши пуна легализација јавних исправа. Више информација о поступку легализације може се наћи на следећем линку:

www.mfa.gov.rs/gradjani/usluge/overa-dokumenata

 1. Три примерка превода на српски језик докумената наведених у тачки 2. оверен од стране сталног судског преводиоца и две фотокопије наведеног превода.

Кандидат није у обавези да преводи документацију високошколских исправа стечених у: Босни и Херцеговини, Републици Северној Македонији, Републици Словенији, Републици Хрватској и Црној Гори, под условом да су те исправе издате на службеном језику наведених држава, осим уколико то накнадно не затражи надлежан орган у поступку вредновања и признавања.

 1. Студијски програм односно план и програм студија, са кратким описом програма предмета (издат од факултета или се налази на интернет страници факултета) на изворном језику и у преводу на српски језик, у штампаној форми и електронској форми на CD-у или USB-у. Одговорност за пружање адекватних информација сноси кандидат.

Уколико је студијски програм односно план и програм студија на енглеском језику није потребан његов превод.

 1. Оверену фотокопију решења надлежног органа или венчаног листа за странку која је променила име и/или презиме у односу на оно које је на високошколској исправи назначено.
 2. Фотокопија личне карте или пасоша (прве странице са фотографијом) у два примерка.
 3. Доказ о плаћеним трошковима поступка.

Напомена: Све банкарске трошкове плаћања измирује кандидат која подноси захтев и они нису укључени у накнаду за признавање високошколске исправе.

 

Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања

Одлукa о висини накнаде трошкова за вођење поступка академског признавања ради наставка образовања на Универзитету у Крагујевцу

 

Додатне информације

Високошколска јавна исправа стечена у СФРЈ - до 27. априла 1992. године, у Савезној Републици Југославији, односно у Државној заједници Србија и Црна Гора - до 16. јуна 2006. године и у Републици Српској не подлежу поступку признавања стране високошколске исправе и производе исто правно дејство као јавне исправе издате у Републици Србији.

Признавање страних високошколских исправа ради запошљавања (професионално признавање) спроводи Агенција за квалификације Републике Србије, ENIC/NARIC центар.

Признавање страних школских исправа средњег образовања спроводи Агенција за квалификације Републике Србије, ENIC/NARIC центар.

 

Контакт и радно време за пријем странака

Све додатне информације везане за признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања могу се добити путем електронске поште biljana.guzvic@kg.ac.rs путем телефона на број: 034/370-270 и 034/304-989 или лично, у оквиру радног времена за пријем странака: понедељком, средом и петком од 09.00 до 12.00 часова (Ректорат Универзитета у Крагујевцу, Лицеја Кнежевине Србије 1А, Крагујевац).