Секретаријат

Генерални секретар

Генерални секретар Универзитета обавља послове утврђене Статутом Универзитета, представља и заступа Секретаријат, представља и заступа Универзитет у пословима које му Ректор повери, обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга Секретаријата, организује, обједињава и усмерава рад Секретаријата, односно запослених и постављених лица, даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу начина извршавања послова и задатака, утврђује предлоге аката који су у његовој надлежности, а које доноси Ректор, стара се о обезбеђивању услова за ефикасан рад Секретаријата, врши и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама органа Универзитета и другим актима.


Функција Име и презиме Телефон
(034)
Локал
(370-270)
Е-пошта
(@kg.ac.rs)
Генерални секретар Универзитета Марко Лукић 370-191 104 sekretar
Кабинет Ректора
Шеф кабинета ректора
  370-191
Факс:
370-168
102 unikg
Милена Ђорђевић m.djordjevic
Технички секретар Олга Станковић 301-130 118 olga.stankovic

Одељење за економију и финансије


Функција / одељење Име и презиме Телефон
(034)
Локал
(370-270)
Е-пошта
(@kg.ac.rs)
Начелник одељења за финансијске и рачуноводствене послове Милка Стојановић 304-986 108 milka.stojanovic
Одељење за финансијске и рачуноводствене послове Бојана Петровић 304-987 112 bojana.petrovic
Мирјана Бусарац Брајовић 300-616 111 mirjana.busarac
Драгана Ђоновић dragana.djonovic
Марко Гмитровић marko.gmitrovic

Одељење за правне и опште послове


Функција / служба Име и презиме Телефон
(034)
Локал
(370-270)
Е-пошта
(@kg.ac.rs)
Начелник одељења за правне, кадровске и административне послове Биљана Гужвић 304-989 116 biljana.guzvic
Стручна служба   300-428 114 strucna.sluzba
Ксенија Пауновић ksenija.vlaskovic
Ирена Петровић irena.petrovic
Јована Дачић jovana.dacic
Писарница Биљана Дамјановић 300-429 115 biljana.damjanovic
Верица Видановић verica.vidanovic

Одељење за међународну сарадњу


Функција / одељење Име и презиме Телефон
(034)
Локал
(370-270)
Е-пошта
(@kg.ac.rs)
Начелник одељења за међународну сарадњу и праћење реализације пројеката   304-985 110 medjunarodna.saradnja
Оливера Мијатовић olivera.mijatovic
Канцеларија за међународне пројекте   370-171 124 medjunarodni.projekti
international.projects
Јелена Јевтовић jelena.jevtovic
Катарина Богдановић katarina.bogdanovic
Центар за развој каријере и саветовање студената   300-425 122 razvojkarijere
erasmus
Милена Мијаиловић Јанковић milena.mijailovic
Бојана Герун Ђокић bojana.gerun
Предраг Вукомановић predrag.vukomanovic
Милица Спасојевић milica.spasojevic
Сања Јовановић sanja.jovanovic
Никола Шипић nikola.sipic

Служба за односе са јавношћу Универзитета у Крагујевцу

Остварује сарадњу са јавношћу, организује изложбе, концерте и културна дешавања под окриљем Универзитета. Обавештава јавност о активностима и културним дешавањима Универзитета. Организује и представља Универзитет на сајмовима књига и образовања. Документује и обавештава јавност о посетама, сарадњама и активностима органа Универзитета.


Контакт особа:
Милица Јанковић
milica.bozovic

Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 301-130, 370-270 (локал 120)
Е-пошта: pr.sluzba@kg.ac.rs