Sekretarijat

Generalni sekretar

Generalni sekretar Univerziteta obavlja poslove utvrđene Statutom Univerziteta, predstavlja i zastupa Sekretarijat, predstavlja i zastupa Univerzitet u poslovima koje mu Rektor poveri, obezbeđuje zakonito, efikasno i stručno obavljanje poslova iz delokruga Sekretarijata, organizuje, objedinjava i usmerava rad Sekretarijata, odnosno zaposlenih i postavljenih lica, daje uputstva i smernice za rad unutrašnjih organizacionih jedinica u pogledu načina izvršavanja poslova i zadataka, utvrđuje predloge akata koji su u njegovoj nadležnosti, a koje donosi Rektor, stara se o obezbeđivanju uslova za efikasan rad Sekretarijata, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama organa Univerziteta i drugim aktima.


Funkcija Ime i prezime Telefon
(034)
Lokal
(370-270)
E-pošta
Generalni sekretar Univerziteta Marko Lukić 370-191 104 sekretar@kg.ac.rs

Odeljenje za ekonomiju i finansije


Funkcija / odeljenje Ime i prezime Telefon
(034)
Lokal
(370-270)
E-pošta
Načelnik odeljenja za finansijske i računovodstvene poslove Milka Stojanović 304-986 108 milka.stojanovic@kg.ac.rs
Odeljenje za finansijske i računovodstvene poslove Bojana Petrović 304-987 112 bojana.petrovic@kg.ac.rs
Mirjana Busarac Brajović 300-616 111 mirjana.busarac@kg.ac.rs
Dragana Đonović dragana.djonovic@kg.ac.rs

Odeljenje za pravne i opšte poslove


Funkcija / služba Ime i prezime Telefon
(034)
Lokal
(370-270)
E-pošta
Načelnik odeljenja za pravne, kadrovske i administrativne poslove Biljana Gužvić 304-989 116 biljana.guzvic@kg.ac.rs
Stručna služba   300-428 114 strucna.sluzba@kg.ac.rs
Predrag Vukomanović predrag.vukomanovic@kg.ac.rs
Ksenija Vlašković ksenija.vlaskovic@kg.ac.rs
Irena Petrović irena.petrovic@kg.ac.rs
Stefan Jovanović stefan.jovanovic@kg.ac.rs
Mirjana Kosovčević mirjana.kosovcevic@kg.ac.rs
Pisarnica Biljana Damjanović 300-429 115 biljana.damjanovic@kg.ac.rs
Verica Vidanović verica.vidanovic@kg.ac.rs

Odeljenje za međunarodnu saradnju


Funkcija / odeljenje Ime i prezime Telefon
(034)
Lokal
(370-270)
E-pošta
Načelnik odeljenja za međunarodnu saradnju i praćenje realizacije projekata   304-985 110 medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs
Olivera Mijatović olivera.mijatovic@kg.ac.rs
Kancelarija za međunarodne projekte   370-171 124 medjunarodni.projekti@kg.ac.rs
international.projects@kg.ac.rs
Lazar Petrović lazar.petrovic@kg.ac.rs
Žarko Gavrilović zarko.gavrilovic@kg.ac.rs
Jelena Jevtović jelena.jevtovic@kg.ac.rs
Katarina Basarić katarina.basaric@kg.ac.rs
Darja Damjanović Jovanović darja.jovanovic@kg.ac.rs
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata   300-425 122 razvojkarijere@kg.ac.rs
Milica Spasojević milica.spasojevic@kg.ac.rs
Ivana Balšić ivana.balsic@kg.ac.rs
Milena Mijailović Janković milena.mijailovic@kg.ac.rs
Marija Pavlović marija.pavlovic@kg.ac.rs
Bojana Gerun Đokić bojana.gerun@kg.ac.rs

Služba za odnose sa javnošću Univerziteta u Kragujevcu

Ostvaruje saradnju sa javnošću, organizuje izložbe, koncerte i kulturna dešavanja pod okriljem Univerziteta. Obaveštava javnost o aktivnostima i kulturnim dešavanjima Univerziteta. Organizuje i predstavlja Univerzitet na sajmovima knjiga i obrazovanja. Dokumentuje i obaveštava javnost o posetama, saradnjama i aktivnostima organa Univerziteta.


Kontakt osoba:
Danica Milačić
danica.savic@kg.ac.rs

Kontakt osoba:
Milica Janković
milica.bozovic@kg.ac.rs

Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac
Telefon: +381 34 301-130, 370270 (lokal 118)
E-pošta: pr.sluzba@kg.ac.rs