Еразмус+ мобилност

О ПРОГРАМУ

Европска унија програмом Еразмус+ обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу и то у три области:

 • ОБРАЗОВАЊЕ
 • МЛАДИ
 • СПОРТ

У области образовања програм Еразмус+ предвиђа следеће приоритете:

 • унапређење и развој свих нивоа образовања
 • јачање везе између формалног, неформалног и информалног учења
 • јачање везе између образовања и пословног окружења
 • стварање додатне вредности за европски простор образовања
 • повезивање земаља чланица у дефинисању образовних политика.

Еразмус+ својим активностима настоји да промовише признавање и вредновање стечених квалификација, приступ информацијама и едукативним материјалима, документима и другим садржајима који су креирани у оквиру пројеката које Програм финансира, наглашавајући интернационалну димензију свих активности, једнакоправност и једнакост у приступу образовању.

Програм се мења на период од 7 година, те програм Еразмус + траје у периоду од 2014. до 2020. године.

Право пуног учешћа у Програму имају институције из тзв. Програмских земаља (ЕУ-чланице, Северна Македонија, Исланд, Турска, Норвешка, Лихтенштајн и Србија), док институције из тзв. Партнерских земаља (све остале земље света) имају право делимичног учешћа (поједини делови су доступни за учешће, посебно они који се односе на сарадњу у домену високог образовања).


У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ ОД ОПШТЕГ ПОЗИВА ЗА 2019. год.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ИМА СТАТУС ПРОГРАМСКЕ ЗЕМЉЕ


За реализацију Програма надлежне су следеће институције:

Више информација о Еразмус+ програму, деловима истог, као и улогама које горе наведене институције имају у реализацији Програма можете пронаћи у ПРОГРАМСКОМ ВОДИЧУ.

Делови програма

Еразмус+ програм састоји се из три кључне активности и два посебна дела – Жан Моне и Спорт.


Кључна активност 1 (Key action 1 – learning mobility of individuals) – пројекти мобилности у циљу учења и стицања нових вештина:

Кључна активност 2 (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices) – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси:

Кључна активност 3 (Key action 3 – Support for policy reform) – пројекти за подршку реформи образовних политика.


Посебни делови програма:

Жан Моне: промоција изврсности у настави и истраживању у области студија Европске уније

Спорт


СВЕ ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ИЗ СРБИЈЕ МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У СВИМ ПРОЈЕКТИМА
КА1 И КА2 КАО КООРДИНАТОРИ И ПАРТНЕРИ ОД ПОЗИВА ЗА 2019. ГОДИНУ


У оквиру програма Еразмус+ налазе се и интернет портали и мреже за сарадњу у области образовања и младих:

Euroguidance

Euroguidance је европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању која промовише европску димензију каријерног вођења и пружа релевантне информације о каријерном вођењу и мобилности.

Europass

Од 2017. у оквиру Фондације Темпус функционише национални Europass центар као део европске мреже националних центара. Овај Центар је релевантан за све организације или/или установе, као и појединце из Србије заинтересоване за употребу Europass докумената.

Eurydice

Eurydice мрежа пружа информације о образовним системима и политикама у Европи.

EPALE

Electronic Platform for Adult Learning in Europe: европска платформа која окупља појединце професионално ангажоване у области образовања одраслих у Европи.

ECVET

Европски систем преноса бодова у области стручног образовања и обука.

eTwinning

eTwinning је интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе.

КА1 - пројекти мобилности

У оквиру Кључне акције 1 програма Еразмус+ све акредитоване самосталне високошколске институције из Републике Србије (програмска земља), које су носиоци Еразмус повеље за високо образовање, подносе пријаве за пројекте мобилности својој националној агенцији (у Србији ту улогу обавља ФондацијаТемпус).

Високошколске установе из програмских земаља су уједно и координатори пројеката, док високошколске установе и организације из партнерских земаља имају улогу партнера на пројекту. Студенти и запослени универзитета не могу самостално подносити пријаве за стипендирану мобилност Европској комисији, националним агенцијама или канцеларијама Еразмус+.

Важно је нагласити да у оквиру Еразмус+ програма треба разликовати пројекат мобилности између две програмске земље (нпр. Србије и Италије) који можете наћи под ознаком КА103 пројекти мобилности, и пројекaт мобилности између програмске и партнерске земље (нпр. Србија и Украјина) који је под ознаком КА107 пројекти мобилности.

Пројекти мобилности обухватају следеће категорије:

 • 1. мобилност студената у сврху студирања;
 • 2. мобилност студената у сврху обављања радне праксе;
 • 3. мобилност наставног и ненаставног особља

У пројектима мобилности обавезно је потписивање интеринституционалних уговора који ближе одређује сарадњу и реализацију мобилности: дефинише категорију, односно тип мобилности, студијску област у којој се мобилност реализује, правила у вези са акдемским признавањем, као и практичне детаље у вези слања и пријема студената/запослених.

У случају пројеката мобилности између програмских земаља (КА103), потписује се Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries.

У случају пројеката мобилности између програмских и партнерских земаља, потписује се Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries and Partner Countries.

Модели уговора прописани су Еразмус+ програмом. Важно је напоменути да се уговор увек потписује на нивоу универзитета и да он подразумева могућност учешћа студената и запослених са свих факултета тог универзитета, који су у оквиру уговорених академских области.

Универзитет у Крагујевцу као високошколска установа и носилац Еразмус повеље подноси пројектне пријаве (КА103 и КА107) једном годишње у оквиру Општег позива који објављује Европска комисија.

По добијању резултата пројектне пријаве, а у складу са одобреним пројектима и добијеним средствима, Универзитет у Крагујевцу објављује конкурсе за мобилност студената и запослених Универзитета у Крагујевцу, на високошколским установама из програмских (КА103), односно партерских земаља (КА107), а са којима има потписане интеринституционалне уговоре.

Универзитет у Крагујевцу усвојио је Правилник за учешће Универзитета у Еразмус+ програмима мобилности, којим је дефинисан и начин закључивања интеринституционалних уговора.

Пројекти мобилности између високошколских установа из Програмских земаља – КА103

Пројекти мобилности између високошколских установа из Програмских и Пертнерских земаља – КА107


Еразмус+ координатори на Универзитету у Крагујевцу

ЧЛАНИЦА Универзитета Име и презиме Е-пошта Телефон
Ректорат др Весна Ранковић, институционални координатор prorektor.nauka@kg.ac.rs
erasmus@kg.ac.rs
034 370-191
Милица Спасојевић, Ивана Балшић, административни координатори erasmus@kg.ac.rs 034 300-425
Агрономски факултет др Снежана Танасковић stanasko@kg.ac.rs 032 303410
Економски факултет др Ненад Јанковић njankovic@kg.ac.rs 034 303502
др Марко Славковић, заменик координатора mslavkovic@kg.ac.rs 034 303-507
Правни факултет др Соња Лучић sspasojevic@jura.kg.ac.rs 034 306560
Филолошко-уметнички факултет др Бранка Миленковић, координатор за запослене brancca.milenkovic@gmail.com 034 300-770
др Дејан Каравесовић, координатор за студенте karavesovic@filum.kg.ac.rs 034 300-770
Факултет медицинских наука др Милан Зарић zaricmilan@gmail.com 034 306800
Ђорђе Ђукић, административни координатор djordje.djukic@medf.kg.ac.rs 034 306800
Факултет инжењерских наука др Иван Мачужић ivanm@kg.ac.rs 034 331772
Природно-математички факултет др Вишња Симић visnja@kg.ac.rs 034 336223
локал 279
Факултет техничких наука др Милица Стојковић milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs 032 302714
др Данијела Милошевић, заменик координатора danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs 032 302714
Лена Тица, административни координатор lena.tica@ftn.kg.ac.rs
Педагошки факултет др Далиборка Пурић puric@pfu.kg.ac.rs 031 511078
Факултет педагошких наука др Марија Станојевић Веселиновић majastanojevic2@gmail.com 035 223805
Факултет за хотелијерство и туризам др Марија Мандарић mmandaric@kg.ac.rs 036 5150024
др Андреј Мићовић, заменик координатора andrej.micovic@kg.ac.rs
Факултет за машинство и грађевинарство др Горан Марковић markovic.g@mfkv.kg.ac.rs 036 383269
др Златан Шошкић, заменик координатора soskic.z@mfkv.kg.ac.rs 036 383269
Универзитетска библиотека Вукашин Петровић vukasinp@kg.ac.rs 034 372-601
Институт за информационе технологије 034 370-191

Buddy Network

У циљу унапређивања квалитета и ефикасности спровођења Еразмус+ и других програма мобилности, као и реализације основних циљева Стратегије интернационализације Универзитета у Крагујевцу за период од 2015-2020, и Стратегије мобилности студената и запослених на Универзитету у Крагујевцу 2016-2021, и активности из Акционог плана за спровођење Стратегије, коју је усвојио Сенат Универзитета у Крагујевцу на седници одржаној 29. септембра 2016. године, Универзитет у Крагујевцу је основао Buddy Network - студентску мрежу за пружање помоћи и подршку домаћим и страним студентима на мобилности.

Buddy network је основан у циљу:

 • што ефикаснијег информисања студентске популације о могућностима и предностима академске мобилности
 • унапређења сервиса намењених страним и домаћим студентима пре, током и након мобилности
 • развијања програма оријентације страних студената по њиховом доласку на Универзитет
 • подршке домаћим студентима приликом пријаве и припреме за мобилност
 • укључивања страних студената у студентски живот и ваннаставне активности заједно са домаћим студентима
 • обезбеђивања сигурног и садржајног боравка студената на Универзитету.

Систем подршке који Buddy Network пружа домаћим и страним студентима:

      Пре мобилности

 • информације о доступним програмима мобилности
 • информације у вези са процесом пријаве и потребних докумената
 • помоћ приликом одабира курсева за израду Уговора о учењу
 • помоћ у подношењу захтева за визу, куповини одговарајућег осигурања, планирању путовања...
 • помоћ у проналажењу смештаја.

Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу обезбеђује контакт са колегом-студентом/има који је већ имао прилику да посети одређену земљу или чак конкретни партнерски универзитет.

      Током мобилности

 • дочек и смештај студената
 • организовање програма оријентације у сарадњи са Одељењем за међународну сарадњу
 • помоћ у подношењу захтева за боравишну дозволу
 • упознавање са Еразмус+ факултетским координатором и предметним професорима
 • упознавање са факултетом и административним процедурама
 • помоћ приликом израде измена Уговора о учењу
 • организовање излета, екскурзија, студијских посета, и сл.
 • упознавање са историјом, културом и традицијом града и земље домаћина.

      Након мобилности

 • пружање подршке студентима по повратку са мобилности- реинтеграција студената
 • помоћ приликом подношења Захтева за признавање испита положених на мобилности
 • израда извештаја о мобилности за универзитетске веб странице Eразмус+ алумнисти - Извештаји са мобилности и Eразмус+ алумнисти - Фотографије
 • учлањење у Buddy Network

Како би осигурали добар систем подршке страним и домаћим студентима Одељење за међународну сарадњу и Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу организују следеће тренинге и обуке за чланове Buddy Network-а:

 • курс енглеског језика на Б1 нивоу
 • како написати биографију и мотивационо писмо
 • вештине комуникације и презентовања
 • Еразмус+ програми мобилности, активни конкурси и како се пријавити
 • како избећи проблеме са Е+ документацијом, и сл.

Уколико желите да упознатe нове пријатеље, стекнете нова, или поделите ваша искуства, помогнете вашим колегама који иду на мобилност, или страним гостима који долазе на наш универзитет, позивамо вас да постанете члан Buddy Network-а слањем ваше пријаве на адресу erasmus@kg.ac.rs.

Пријавни формулар можете преузети овде.


Еразмус+ алумнисти - Извештаји са мобилности


Остали извештаји:

Мобилности студената и запослених са Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
Мирко Поледица - Александар Јоан Куза Универзитет у Јашију, Румунија
Ана Вишњић и Стефан Радивојевић - Шлески Универзитет у Катовицама и Универзитет у Вроцлаву, Пољска
Маријана Шуковић - Сапијенца Универзитет у Риму, Италија
Дорота Ванат, Универзитет у Вроцлаву - Крагујевац, Србија
Марија Дрозд, Универзитет у Вроцлаву - Крагујевац, Србија
Предавање на Универзитету за транспорт "Тодор Каблешков" - Софија, Бугарска
Јована Милићевић - Сибиу, Румунија
Тања Танасковић - Берлин, Немачка
Тијана Матовић - Вроцлав, Пољска; Лондон, Велика Британија
Сретенка Станисављевић и Лука Савић - Темишвар, Румунија; Софија, Бугарска
Катарина Стевановић - Братислава, Словачка
Александра Тодоровић - Рига, Летонија
Милан Милутиновић - Лунд, Шведска; Падерборн, Немачка
Бојана Вељовић - Софија, Бугарска; Извештај са наставничке мобилности
Зимска добродошлица за студенте из Шпаније и Грчке
Марија Вуковић - Солун, Грчка
Јелена Китановић - Монпеље, Француска
Јелена Тасић - Солун, Грчка
Лазар Петровић - Порто, Португалија


Извештаје можете погледати и на Фејсбуку