Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
# Наставник ↓ Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
2. Тијана Г. Цветић истраживач сарадник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1991.
3. Тијана В. Шуштершич асистент 2019. Примењена информатика у инжењерству 1993.
4. Тања М. Милутиновић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1993.
5. Сузана Р. Петровић доцент 2019. Машинско инжењерство 1983.
6. Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно и војно машинство 1992.
7. Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
8. Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
9. Снежана Д Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
10. Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
11. Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
12. Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
13. Славица Д. Миладиновић истраживач сарадник 2019. Машинске конструкције и механизација 1991.
14. Славица Д. Мачужић асистент 2019. Моторна возила и мотори 1989.
15. Саша Т. Милојевић научни саветник 2018. Моторна возила и мотори, Друмски саобраћај 1973.
16. Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
17. Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
18. Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
19. Сандра Величковић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
20. Родољуб М. Вујанац ванредни професор 2020. Машинске конструкције и механизација 1977.
21. Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
22. Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
23. Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
24. Никола Ј. Палић истраживач приправник 2018. Производно машинство 1993.
25. Никола З. Коматина истраживач приправник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1993.
26. Никола Ж. Ракић истраживач сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1987.
27. Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
28. Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
29. Ненад Д. Петровић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
30. Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
31. Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Машинске конструкције и механизација 1968.
32. Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
33. Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
34. Небојша М. Јуришевић истраживач сарадник 2018. Енергетика и процесна техника 1989.
35. Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
36. Настасија С. Мијовић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
37. Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
38. Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
39. Младен М. Јосијевић асистент 2018. Енергетика и процесна техника 1988.
40. Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
41. Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1967.
42. Мина Т. Васковић Јовановић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
43. Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
44. Милош Н. Јовичић истраживач сарадник 2019. Биоинжењеринг 1991.
45. Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
46. Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
47. Милан Љ. Бојовић истраживач приправник 2015. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1991.
48. Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
49. Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
50. Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
51. Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
52. Марко Делић асистент 2018. Производно машинство 1990.
53. Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
54. Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
55. Марија И. Савковић истраживач приправник 2018. Индустријски инжeњеринг и инжeњерски менаџмент 1984.
56. Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
57. Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
58. Јелена Р. Николић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
59. Јелена М Живковић истраживач сарадник 2017. Примењена механика 1989.
60. Јасна Ј Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
61. Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
62. Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
63. Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
64. Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
65. Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
66. Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
67. Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
68. Зоран Б. Бабовић доцент 2019. Електротехника и рачунарство 1973.
69. Живана М. Јовановић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1990.
70. Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
71. Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Машински материјали и Технологија заваривања 1990.
72. Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
73. Драган С. Џунић доцент 2018. Производно машинство. 1981.
74. Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
75. Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
76. Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
77. Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
78. Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
79. Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
80. Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
81. Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
82. Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
83. Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
84. Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
85. Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
86. Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
87. Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
88. Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
89. Вукашин Р Славковић асистент 2019. Примењена механика 1983.
90. Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
91. Владимир Н. Героски истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
92. Владимир Љ Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
93. Владимир Ж. Симић истраживач приправник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1991.
94. Владимир Б. Кочовић истраживач сарадник 2015. Производно машинство 1990.
95. Владимир J. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
96. Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
97. Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
98. Весна А. Марјановић ванредни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1963.
99. Велибор Исаиловић доцент 2017. Биоинжењеринг 1980.
100. Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
101. Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
102. Бојана Р. Анђелковић Ћирковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
103. Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
104. Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
105. Богдан Ж. Милићевић истраживач приправник 2018. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1992.
106. Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
107. Арсо М. Вукићевић научни сарадник 2017. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1987.
108. Александра З. Вуловић истраживач сарадник 2019. Примењена механика 1991.
109. Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
110. Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
111. Александар М. Нешовић истраживач приправник 2017. Τермодинамика и процесна техника 1991.
112. Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Моторна возила 1962.
113. Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
114. Александар Д Миловановић истраживач сарадник 2019. Енергетика 1985.
115. Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
116. Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.