Otvoreni pozivi  Poziv: Partnerstva za saradnju

  Tema: Partnerstva za saradnju se odnose na omogućavanje organizacijama da povećaju kvalitet i relevantnost svojih aktivnosti, da razviju i ojačaju svoje mreže partnera, podsticanje internacionalizacije kroz razmenu i razvoj novih praksi i metoda, kao i razmenu ideja. Cilj im je da podrže razvoj, prenos i / ili primenu inovativnih praksi kao i sprovođenje zajedničkih inicijativa za promociju saradnje, vršnjačko učenje i razmenu iskustava na evropskom nivou. Rezultati treba da budu prenosivi, skalabilni, i da ako je moguće, imaju jaku transdisciplinarnu dimenziju. Od odabranih projekata će se očekivati da podele rezultate svojih aktivnosti na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou.

  Rok za prijavu: 20. maj 2021. do 12 časova

  Više informacija na sledećem linku:

 • Internet stranica Vodiča za Erazmus+ program

  Poziv: Erasmus Mundus – Joint Masters

  Tema: Erazmus Mundus - Zajednički Masteri se odnose na integrisane transnacionalne međunarodne studijske programe na master nivou, koje sprovodi međunarodni konzorcijum visokoškolskih ustanova iz različitih zemalja širom sveta i relevantni partneri sa specifičnom stručnošću i interesovanjem za predmetnu studiju oblasti.

  Rok za prijavu: 17. jun 2021. do 17 časova

  Više informacija na sledećem linku:

 • Internet stranica Vodiča za Erazmus+ program

  Poziv: Erasmus Mundus - Design Measures

  Tema: Mere za dizajn u okviru Erazmus Mundus akcije odnose se na jačanje kapaciteta univerziteta za modernizaciju i internacionalizaciju njihovih nastavnih programa i praksi, udružuju resurse i razvijaju mehanizme koji se odnose na osiguranje kvaliteta, akreditaciju i priznavanje diploma i bodova.

  Rok za prijavu: 17. jun 2021. do 17 časova

  Više informacija na sledećem linku:

 • Internet stranica Vodiča za Erazmus+ program

  Poziv: Žan Mone akcije na polju visokog obrazovanja

  Tema: Žan Mone akcije na polju visokog obrazovanja podržavaju nastavu i istraživanje u okviru studija Evropske unije širom sveta. Studije EU treba da promovišu aktivno evropsko građanstvo i vrednosti i bave se ulogom EU u globalizovanom svetu, povećavajući svest o Uniji i olakšavajući budući angažman, kao i dijalog između ljudi. Takođe, nastoje da funkcionišu kao vektori javne diplomatije prema zemljama u razvoju, promovišući EU vrednosti i jačanje vidljivosti onoga za šta se Evropska unija zalaže i šta namerava da postigne. Svi zainteresovani mogu poslati projektne prijave za jednu od akcija (Žan Mone module, Žan Mone katedre i Žan Mone centre izvrsnosti) Izvršnoj agenciji EACEA.

  Rok za prijavu: 2. jun 2021.

  Više informacija na sledećem linku:

 • Internet stranica Vodiča za Erazmus+ program

  Poziv: Žan Mone akcije u drugim oblastima obrazovanja i obuka

  Tema: Opšti cilj Žan Mone akcije u drugim oblastima obrazovanja i obuka je promovisanje boljeg razumevanja Evropske unije i funkcionisanja njenih institucija, kako u opštem obrazovanju, tako i u stručnom osposobljavanju. Takođe, zadatak je omogućiti institucijama za obuku nastavnika da unaprede svoja interna znanja i veštine u predavanju o pitanjima EU, a samim tim i da obezbede nastavnicima bolju spremnost za uvođenje sadržaja EU u nastavničke aktivnosti. Aktivnosti obuke nastavnika podržaće obrazovno osoblje u školama i pružaoci usluga stručnog obrazovanja. Žan Mone treninzi za nastavnike imaju za cilj da podrže škole i pružaoce usluga stručnog obrazovanja u planiranju, organizovanju i isporuci sadržaja EU u njihovim programskim i vannastavnim aktivnostima.

  Rok za prijavu: 2. jun 2021.

  Više informacija na sledećem linku:

 • Internet stranica Vodiča za Erazmus+ program

  Poziv: Savezi za inovacije

  Tema: Ciljevi Saveza za inovacije su usmereni na inovacije u visokom obrazovanju, stručnom obrazovanju i obuci, preduzećima i širem društveno-ekonomskom okruženju, suočavanje sa društvenim i ekonomskim izazovima, ali i na stvaranje novih strateških pristupa i saradnje za konkretna rešenja za razvoj veština, mobilizaciju i podsticanje konkretne akcije za unapređivanje i prekvalifikaciju radne snage, bavljenje potrebama tržišta rada, podržavanje zelene i digitalne tranzicije kao i nacionalne, regionalne i lokalne veštine i strategije rasta. Ova partnerstva će se sprovoditi kroz niz koherentnih i sveobuhvatnih sektorskih ili međusektorskih aktivnosti. Da bi se podstakle inovacije, fokus će biti na digitalnim veštinama koje su sve važnije u svim profilima poslova širom celokupnog tržišta rada. Takođe, prelazak na cirkularniju i zeleniju ekonomiju treba da bude potkrepljen promenama u kvalifikacijama i nacionalnim obrazovnim programima i programima obuke kako bi se zadovoljile nove profesionalne potrebe za zelenim veštinama i održivim razvojem.

  Rok za prijavu: 7. septembar 2021.

  Više informacija na sledećem linku:

 • Internet stranica Vodiča za Erazmus+ program

  Poziv: Erazmus+ akademije za unapređenje obrazovanja nastavnika

  Tema: Erazmus+ akademije imaju za cilj da doprinesu poboljšanju politika i praksi obrazovanja nastavnika u Evropi stvaranjem mreža i zajednica za obrazovanje nastavnika, unaprede evropsku dimenziju i internacionalizaciju obrazovanja učitelja kroz inovativnu i praktičnu saradnju i razmenu iskustava sa nastavnicima u drugim evropskim zemljama, razviju i testiraju zajednički različite modele mobilnosti, razviju održivu saradnju i doprinesu kreiranju politika obrazovanja nastavnika na evropskom i nacionalnom nivou.

  Rok za prijavu: 7. septembar 2021.

  Više informacija na sledećem linku:

 • Internet stranica Vodiča za Erazmus+ program


  Poziv: Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics

  Tema: Predlozi će podržati obezbeđivanje transnacionalnog i/ili virtuelnog pristupa i obuka za korišćenje infrastrukture, kao i aktivnosti na poboljšanju, prilagođavanju i integrisanju usluga koje infrastruktura pruža, kako bi se pojednostavile i integrisale procedure za pristup i kako bi se dalje razvile usluge u virtuelnom obliku, tj. na daljinu. Pristup istraživačkim infrastrukturama pružaće se korisnicima kao podrška njihovim istraživačkim projektima usmerenim na razvoj novih ili prilagođenih alata i mera za prevenciju i/ili intervencije, kao što su novi ili prilagođeni dijagnostički postupci i terapije, lekovi, vakcine, upravljanje kliničkim bolestima, socio-bihevioralne i društveno-ekonomske mere, itd.

  Rok za prijavu: 11. maj 2021.

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases

  Tema: Kao što se pokazalo i za druge epidemije zaraznih bolesti, tako će i COVID-19 verovatno ostati društveni izazov i nakon neposrednog izbijanja pandemije, s obzirom na njegov destruktivni uticaj na zdravstvene sisteme i ekonomiju. Pored stalne zdravstvene opasnosti, rizik od drugih patogena u nastajanju takođe ostaje, pa je stoga spremnost za buduće pandemije od najveće važnosti i treba raditi na obezbeđivanju neophodnih mehanizama za pristup, razmenu i korišćenje istraživačkih podataka od važnosti u toj borbi.

  Rok za prijavu: 11. maj 2021.

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment

  Tema: Poziv ima za cilj podršku aktivnostima koje omogućavaju ispitivanje vakcina i terapijskog lečenja SARS-CoV-2 /COVID-19, podsticanje prevencije i dalje informisanje o politici javnog zdravlja i kliničkom upravljanju. Očekivani ishodi predloga projekata su obogaćivanje postojećeg portfolija profilaktike i terapije SARS-CoV-2 /COVID-19 kliničkim ispitivanjem perspektivnih prototipova vakcina, dalji razvoj novih ili prilagođavanje postojećih prototipova vakcina efikasnih protiv trenutnih verzija SARS-CoV-2 i koje bi potencijalno štitile od novih verzija, kao i razvoj novih, efikasnih terapija za kliničko lečenje protiv SARS-CoV-2, uključujući prevenciju napredovanja bolesti u tešku bolest i hospitalizaciju.

  Rok za prijavu: 11. maj 2021. (do 17 časova po briselskom vremenu)

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: Cohorts united against COVID-19 variants of concern

  Tema: Ovaj poziv ima za cilj podršku aktivnostima koje omogućavaju ili doprinose razvoju velikih kohorta i Covid-19 mreža na globalnom novou. Očekuje se da će se predlozi predati u okviru ovog poziva nadovezati na postojeće velike, regionalne ili međunarodne kohorte širom sveta i / ili uspostaviti nove. Ove kohorte bi trebalo da imaju za cilj brzo unapređivanje znanja o SARS-CoV-2 i njegovim novim varijantama, sa ciljem razvijanja strateških preporuka za efikasnu kontrolu i prevenciju infekcije. Regionalne ili međunarodne kohorte bi trebalo omogućiti brzu i doslednu procenu pojave i širenja novih varijanti u različitim delovima sveta. Oni bi trebalo da doprinesu boljem razumevanju njihove prenosivosti, virulencije i patogenosti.

  Rok za prijavu: 11. maj 2021. (do 17 časova po briselskom vremenu)

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: EIC Pathfinder Open 2021

  Tema: EIC Pathfinder Open podržava visoko rizičan istraživački rad koji se odnosi na aspekte koji nisu još uvek ispitani, pitanja na koja još niko ne zna odgovor, postojanje problema kojima se ne može upravljati i slično. Suprotno tome, istraživanja koja su inkrementalna ili poznata, nisu kvalifikovana za finansiranje u okviru ovog programa. Stoga, da bi se kvalifikovao za finansiranje, predlog projekta mora imati sledeće tri karakteristike (Gatekeepers): 1) mora imati dugoročnu viziju radikalno nove tehnologije koja ima potencijal da pozitivno utiče na transformaciju ekonomije i društva, 2) mora se odnositi na konkretan, nov i ambiciozan tehnološki prodor (science-towards-technology breakthrough), 3) pristup i metodologija istraživanja moraju biti visokog rizika (high-risk/high-gain), sa konkretnim i verodostojnim ciljevima.

  Rok za prijavu: 19. maj 2021.

  Više informacija na sledećim linkovima:

 • Zvanična stranica poziva
 • EIC Radni program 2021

  Poziv: HEI INITIATIVE Innovation Capacity Building for Higher Education

  Tema: Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) pokreće inicijativu za izgradnju inovacionih kapaciteta za visoko obrazovanje. Nova inicijativa ima za cilj ostvarivanje punog inovacionog potencijala visokoškolskih ustanova time što će povećati njihov preduzetnički i inovacioni kapacitet i integrisati ih u najveći evropski inovacioni ekosistem. Odabrani projekti dobiće stručno podučavanje i finansiranje od Zajednice za znanje i inovacije EIT-a.

  Rok za prijavu: 25. maj 2021.

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: Training and Education on High Performance Computing (Horizon 2020)

  Tema: Računarstvo visokih performansi (HPC) je polje istraživanja koje se ubrzano razvija sa snažnim potencijalom za ekonomski rast. HPC, nauka o podacima, analitika podataka i ekonomija podataka postaju sve važniji za mnoge industrijske i komercijalne sektore. Iako su osnovne računarske nauke i programski jezici uključeni u mnoge univerzitetske nastavne programe, postojeći obrazovni programi ne ispunjavaju zahteve modernog obrazovanja. Stoga ovaj poziv ima za cilj stvaranje jednog ili više panevropskih pilotskih projekata za razvoj modernog obrazovnog programa usmerenog na HPC koji bi dosegao naučne i industrijske ciljne grupe i služio ključnim akterima u privatnom i javnom sektoru.

  Rok za prijavu: 1. jul 2021.

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva  Poziv: Sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Slovačke Republike za period 2022. – 2023. godine

  Tema: Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Slovačke Republike od 26. februara 2001. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Slovačke Republike za period 2022. – 2023. godine. Cilj programa je sufinansiranje poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje proističu iz realizacije programa bilateralne naučno-tehnološke saradnje i to u vidu kratkih poseta do 14 dana.

  Rok za prijavu: 21. jun 2021.

  Više informacija na sledećem linku:

 • Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

  Poziv: Fond za inovacionu delatnost - Inovacioni vaučeri

  Tema: Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj namenjen privrednim društvima za korišćenje usluga koje pružaju naučnoistraživačke organizacije. Namenjeni su preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće.

  Rok za prijavu: do utroška sredstava

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: Fond za inovacionu delatnost – Program transfera tehnologije

  Tema: Kancelarija za transfer tehnologije identifikuje istraživanja sa komercijalnim potencijalom kojima pruža dalju podršku kako bi se komercijalna spremnost podigla na viši nivo. Podrška može biti u vidu stručne pomoći za definisanje strategije i povezivanja i uspostavljanja saradnje sa zainteresovanim komercijalnim partnerima i u vidu odobravanja finansijskih sredstava za dodatni razvoj pronalaska/inovacije.

  Rok za prijavu: poziv je stalno otvoren

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva


  Poziv: Large Research Grants on Education Program

  Tema: Veliki istraživački grantovi za obrazovanje podržavaju istraživačke projekte koji će doprineti unapređenju obrazovanja. Ovaj program je osmišljen tako da pruži podršku intelektualno ambicioznim i tehnički izvodljivim istraživanjima koja su relevantna za oblast obrazovanja.

  Rok za prijavu: 19. maj 2021. (prva faza), 16. jun 2021. (druga faza)

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: ES-BALK – Visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu

  Tema: Projekat „Visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu“ pruža podršku za pokretanje inicijativa za akademsku saradnju francuskih visokoškolskih ustanova i istraživačkih centara u zemljama Zapadnog Balkana, kao i podršku već započetoj saradnji, pomažući im oko analize situacije na lokalnom nivou, bolje identifikacije lokalnih potreba za studijskom i profesionalnom obukom, promovišući francuski obrazovni sistem koji bi mogao da pruži adekvatnu edukaciju, zadržavajući istovremeno i evropsku dimenziju u cilju što boljeg uključivanja u evropske projekte.

  Rok za prijavu: 30. maj 2021.

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: Research Grants on Education - Small

  Tema: Program malih istraživačkih grantova podržava istraživačke projekte za obrazovanje koji će doprineti poboljšanju obrazovanja, sa budžetima do 50 000 dolara za projekte u rasponu od jedne do pet godina. Prijave se mogu slati tri puta godišnje.

  Rok za prijavu: 01. jun 2021.

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: UNESCO - International Fund for Cultural Diversity

  Tema: Ove godine, IFCD se pridružuje proslavi Međunarodne godine kreativne ekonomije za održivi razvoj pozivom za uvođenje strukturnih promena kroz: a) uvođenje i/ili razrađivanje politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznovrsnim kulturnim izrazima, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti; i b) jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva, koje se smatraju neophodnim za podršku održivim lokalnim i regionalnim kulturnim industrijama i tržištima u zemljama u razvoju.

  Rok za prijavu: 16. jun 2021.

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: Know-how Exchange Programme (KEP)

  Tema: KEP poziv ima za cilj da podrži akcije za jačanje ekonomskog i društvenog napretka CEI zemalja koje nisu u sastavu Evropske unije, da pomogne najmlađim članicama EU da se od korisnika razviju u uspešne ponuđače tehničke pomoći i podrške manje razvijenim zemljama, i na kraju da promoviše mehanizme podrške i saradnje između CEI članica.

  Rok za prijavu: 21. jun 2021.

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: EUREKA

  Tema: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, opredelilo je sredstva za organizacije koje sarađuju na međunarodnim istraživačko-razvojnim projektima u okviru EUREKA poziva za Srbiju. Cilj ovog poziva je da podstakne uključivanje srpskih organizacija u međunarodne EUREKA projekte u vidu bespovratnih sredstava za istraživačke i razvojne aktivnosti, i omogući im da prate evropske trendove u istraživanju, razvoju i preduzetništvu.

  Rok za prijavu: 28. jun 2021.

  Više informacija na sledećim linkovima:

 • Zvanična stranica poziva
 • Javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za 2021. godinu (za Srbiju)

  Poziv: COST program

  Tema: COST program okuplja evropske istraživače, inženjere i naučnike iz različitih COST zemalja kako bi zajednički razvili ideje i nove inicijative u svim naučnim i tehnološkim oblastima kroz transevropsku saradnju. COST podstiče i neguje trans-, multi- i inter-disciplinarne pristupe integrišući istraživače, inženjere i naučnike iz različitih oblasti i sektora kao što su univerziteti, istraživački centri, kompanije, mala i srednja preduzeća, i drugi relevantni akteri.

  Rok za prijavu: 29. oktobar 2021. 12č (CET)

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva