Bibliografske i citatne baze

Bibliografske i citatne baze služe kao alat prilikom sistematskog praćenja naučnih publikacija i citiranosti istraživača u akademskim zajednicama. Sve bibliografske baze sadrže osnovne podatke o naučnoj građi precizno navodeći naslov publikacije, ime autora i koautora (ukoliko ih ima), naslov izvora, godište, broj sveske i opseg stranica (ukoliko se radi o člancima), godinu i mesto izdavanja za monografske publikacije. Jedinstvena šifra istraživača je neophodan element za automatsko generisanje bibliografija, kako personalnih, tako i institucionalnih.

Otvoreni pristup povećava vidljivost objavljenih radova, te direktno utiče na njihovu veću citiranost.

 

Bibliografske i citatne baze u Srbiji

 

  • SCINDEKS - SRPSKI CITATNI INDEKS

SCIndeks je zamišljen kao zajenički projekat CEON-a i izdavača indeksiranih časopisa. Referiše domaće časopise kategorizovane kao periodične publikacije naučnog karaktera. SCIndeks sadrži preko milion referenci iz preko 75 hiljada članaka objavljenih od 2000. godine. Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeks-u čine i sve citirane reference. Većina članaka dostupna je u vidu punog teksta. Mali deo časopisa nije indeksiran na nivou citiranih referenci. Za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije izrađuje se godišnji Bibliometrijski izveštaj o časopisima.

Časopisi se podvrgavaju stalnoj kontroli kvaliteta, vodi se računa o normalizaciji afilijativnih institucija autora i obezbeđuje je legitimnost, promocija i vrednovanje časopisa. Časopisi uključeni u ovu platformu plaćaju godišnju nadoknadu.

Internet stranica Srpskog citatnog indeksa - SCIndeks

 

  • DRUGE BIBLIOGRASKE I CITATNE BAZE U SRBIJI:

E-CRIS.SR - Iformacioni sistem o istraživačkoj delatnosti u Srbiji

COBISS.SR - Kooperativni onlajn bibliografski sistem i servisi Republike Srbije

KoBSON - Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabaku.

 

Bibliografske i citatne baze u svetu

 

  • WEB OF SCIENCE

Web of Science (ranije poznat kao Web of Knowledge) je komercijalna onlajn citatna baza osnovana od strane Instituta za naučne informacije (ISI), koju održava Clarivate Analytics (ranije Intellectual Property and Science business of Thomson Reuters). Platforma je opisana kao jedinstveni istraživački alat kojim se stiče, analizira i vrši disiminacija informacija u realnom vremenu. Web of Science koristi različite mogućnosti pretraživanja i analize i pruža sveobuhvatnu pretragu citiranih radova. Referiše se nešto manje od 12000 časopisa iz svih oblasti nauke, njihov imakt faktor po godinama može se pratiti na stranici Journal Citation Report-a (obavezan autorizovani pristup).

Trenutno je više od 20 naučnih časopisa iz Srbije koji se referišu u Web of Science i imaju impakt faktor, lista je dostupna na stranici KoBSON-a

Internet stranica bibliografske i citatne baze Web of Knowledge

 

  • SCOPUS

Scopus citatna baza osnovana je od strane komercijalne izdavačke kuće Elsevier, 2004. godine. To je zbirka abstrakata i citata iz naučnih i akademskih časopisa, koja obuhvata gotovo 36.400 naslova, većinom aktivnih, od približno 12.000 izdavača, oko 34.000 recenziranih časopisa na vrhunskom nivou iz svih oblasti nauke. Svi časopisi godišnje prolaze kroz rigoroznu kontrolu kvaliteta, prate se i vrednuju, kako bi se održali visokokvalitetni standardi. Istraživanja u Scopus-u uključuju i pretraživanja patentnih baza podataka. Baza obuhvata preko 70 miliona zapisa koji se dopunjavaju dnevno.

Scopus takođe nudi autorske profile sa ažuriranim afilijacijama, brojem publikacija i njihovim bibliografskim podacima, reference i detalje o broju citata koje je dobio svaki objavljeni dokument. Registrovanim korisnicima omogućava praćenje promena na profilu i automatsko izračunavanje h-indeksa. U 2016. godini uvedena je besplatna internet stranica Scopus CiteScore. Ona obezbeđuje podatke o citiranju svih aktivnih naslova kao što su časopisi, zbornici radova sa konferencija i knjige i ima svoju metriku (SNIP, SJR).

U Scopus bazi trenutno se referiše više od 70 naučnih časopisa iz Srbije, njihova lista je na sledećoj adresi.

Internet stranica Scopus bibliografska i citatna baza

 

  • GOOGLE SCHOLAR

Google Scholar je besplatni pretraživač naučne literature u elektronskom obliku koja se nalazi na internetu, a publikovana je od strane akademskih izdavača, univerziteta, stručnih društava ili u repozitorijumima sa otvorenim pristupom. Za razliku od baza Web of Science i Scopus, Google Scholar ne predstavlja klasičnu bibliografsku i citatnu bazu, nedefinisanog opsega, često daje redudantne podatke pretrage.

Internet stranica Google Scholar pretraživača