Baze podataka o istraživačima

Centralni registar istraživača u Srbiji dostupan je na portalu E-CRIS.SR, održava ga matična Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ iz Beograda. Kao deo nacionalnog bibliotečko-informacionog sistema COBISS.SR, omogućava evidenciju istraživača i ustanova, povezanu sa bibliografskim jedinicama.

 

Katalog nastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu

Aplikacija Nastavno osoblje namenjena je za kontinuirano praćenje podataka o naučno-istraživačkom radu akademskog osoblja na Kragujevačkom univerzitetu. Istraživači su u mogućnosti da redovno prate i ažuriraju sve promene koje ste tiču njihovog rada. Tokom aktuelnih izbore u zvanja, dostupna je i prateća dokumentacija nastavnika. Svi nastavnici imaju jedinstveni istraživački broj, koji je jedinstven za E-CRIS.SR sistem i omogućava automatizovano kreiranje personalnih bibliografija. Ova aplikacija je jedan od pokazatelja uspešnosti i kvaliteta nastavnog osoblja, ali i samog Univerziteta u Kragujevcu i njegove organizacije.

 

ResearcherID

ResearcherID je servis citatne baze Web of Science (Web of Knowledge). On omogućava jedinstvenu identifikaciju istraživača, koji su u poziciji da nesmetano i samostalno uređuju svoje profile, koristeći jedinstvenu dodeljenu alfanumeričku oznaku. Servis preuzima podatke iz citatnih menadžera - EndNote, Reference Manager, Zotero, Mendeley i integrisan je sa servisom ORCID.

Internet stranica ResearcherID servisa

 

ORCID

ORCID predstavlja neprofitnu organizaciju koja od svog osnivanja 2012. godine, radi na razvijanju univerzalnog sistema za identifikaciju istraživača. Na ORCID portalu svakom istraživaču omogućeno je da samostalno kreira i uređuje svoj digitalni identitet u ovoj bazi preko ORCID profila (Open Researcher and Contribution ID). Ovaj šesnaestocifreni broj je međunarodno priznata „lična karta“ istraživača koja povezuje ime autora sa njegovim rezulatima i afilijacijom, onemogućava pogrešna autorstva, prepoznaje i otkriva istraživački doprinos i omogućava lakše citiranje. Upravo je ta činjenica uslovila da se istraživači sve češće identifikuju u svojim bibliografijama upravo preko ORCID broja. Ovaj servis povezuje svoje podatke sa podacima iz baza SCOPUS, ResearcherID (Web of Science), Crossref-a i dr.

Više informacija o ORCID.

Internet stranica ORCID baze istraživača

 

Scopus Author ID

Scopus Author ID je servis citatne baze Scopus. Autorima se automatski dodeljuje ovaj broj onog trenutka kada im se prvi rad uvrsti u Scopus bazu. Baza objedinjuje sve radove istog autora, koristeći podatke o navedenim afilijacijama. Scopus Author ID je povezan sa ORCID servisom pa autor podatke o svojim radovima može lako da integriše u svoj profila u ORCID bazi.

Pronalaženje Scopus Author ID broja autora

 

Google Scholar profil

Zahvaljujući Google Scholar citatnoj bazi omogućeno je kreiranje Google Scholar profila. Profil podrazumeva čitljivost ažuriranih informacije o ličnim, bibliografskim podacima kao i h-indeks (Hiršov indeks).

Kreiranje Google Scholar profila