Studentska praksa

Sticanje praktičnog iskustva tokom i nakon studija od velikog je značaja za pripremu studenata/diplomaca, za izlazak na tržište rada i pozicioniranje u profesionalnom svetu. Poslodavci od diplomaca, potencijalnih kandidata za određeni posao, očekuju da pored teorijskih znanja stečenih na fakultetu, poseduju i određene praktične veštine i iskustvo u radu, kao i stalnu želju za usavršavanjem i sticanjem novih znanja.

Stručna praksa ima za cilj da unapredi sposobnost studenta da znanja kojima je ovladao proučavanjem teorije - primeni u praksi, i da, kao krajnji ishod profesionalnog kontakta sa odabranom strukom, nakon diplomiranja obavlja iste/slične poslove u praksi.

Budući da je stalno usavršavanje pojedinca imperativ, pohađanje prakse često je faza koja prethodi prvom zaposlenju. Studenti/diplomci, nakon uspešno obavljenih praksi, dobijaju preporuku poslodavca, a neretko i ponudu za zaposlenje.

Imajući u vidu potrebe tržišta rada, studentima i diplomcima je omogućeno da pohađanjem različitih stručnih praksi stiču profesionalna iskustva neophodna za dalji rad.


Načini realizacije stručne prakse na Univerzitetu u Kragujevcu:


1. Stručna praksa tokom studijskog programa

Stručna praksa tokom trajanja studijskog programa propisana je kurikulumom i namenjena je sticanju stručnih veština kojima se ostvaruju ishodi studijskog programa. Cilj ove prakse je da se student, tokom studija, približi praktičnoj delatnosti u oblasti za koju se obrazuje, i time mu se omogući olakšan prelazak sa akademskog školovanja na profesionalni rad.

 • Stručna praksa predviđena kurikulumom na fakultetima u sastavu Univerziteta u Kragujevcu

Od 12 fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu, stručna praksa tokom studijskog programa realizuje se na sledećim fakultetima u sastavu Univerziteta u Kragujevcu (kliknite za više detalja):

 1. Agronomski fakultet
 2. Fakultet inženjerskih nauka
 3. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo
 4. Fakultet pedagoških nauka
 5. Fakultet tehničkih nauka
 6. Učiteljski fakultet
 7. Filoško-umetnički fakultet
 8. Fakultet za hotelijerstvo i turizam

Stručna praksa nije predviđena kurikulumima na Ekonomskom fakultetu i Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, kao ni na programu osnovnih akademskih studija sva tri studijska programa Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.


2. Prakse koje organizuje Univerzitet u Kragujevcu i Centar za razvoj karijere

Imajući u vidu potrebe studenata, Univerzitet u Kragujevcu i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata trude se da svojim studentima/diplomcima olakšaju put do pronalaska prave prakse i sticanja praktičnog iskustva u struci.

 • Studentska letnja stručna praksa:
  realizovana je na osnovu Sporazuma o sprovođenju studentske letnje stručne prakse, a u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca, Univerziteta u Kragujevcu i Kliničog centra Kragujevac i Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac. Namenjena je studentima završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija. Trajanje prakse je mesec dana (tokom jula i avgusta meseca), a po završetku programa, polaznici prakse dobijaju sertifikat o obavljenoj praksi.

Više informacija o ciklusu Studentske letnje stručne prakse u akademskoj 2014/15. godini možete videti na sledećoj adresi:
Studentska letnja stručna praksa Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca
Studentska letnja stručna praksa Univerziteta u Kragujevcu i Kliničog centra Kragujevac
Studentska letnja stručna praksa Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac

Informacije o dodeli sertifikata o obavljenoj Studentskoj letnjoj stručnoj praksi u akademskoj 2014/15. godini možete videti na sledećoj adresi:
Studentska letnja stručna praksa Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca - dodela sertifikata
Studentska letnja stručna praksa Univerziteta u Kragujevcu i Kliničog centra Kragujevac i Instituta za javno zdravlje Kragujevac - dodela sertifikata

 • Praksa za mlade filologe:
  predstavlja mogućnost za sticanje praktičnog iskustva u domenu nastave stranog jezika i namenjena je studentima završnih godina osnovnih i master akademskih studija i diplomcima Filološko-umetničkog fakulteta sa katedri za engleski i nemački jezik koji u okviru ovog programa imaju priliku da steknu prvo praktično iskustvo u struci i tokom jednog semestra/akademske godine vode besplatan kurs jezika za kolege sa drugih fakulteta. Po završetku programa, praktikanti dobijaju potvrdu o obavljenoj praksi.

Više informacija o ovom programu prakse u akademskoj 2014/15. godini možete videti ovde.

 • Prakse u sradanji sa preduzećima:
  Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu, tokom čitave akademske godine, u saradnji sa preduzećima realizuje brojne programe praksi za studente i diplomce Univerziteta u Kragujevcu.

Lista institucija sa kojima je Centar do sada uspešno realizovao programe praksi:


3. Ostale mogućnosti za praksu

AIESEC prakse u inostranstvu:
Međunarodna studentska organizacija AIESEC studentima pruža mogućnost za pohađanje prakse u međunaronom okruženju u okviru programa Global talent (plaćena studentska praksa) i Global citizen (volonterska praksa). Više o ovim programima zainteresovani kandidati mogu videti na zvaničnoj internet prezentaciji ove organizacije.


4. Volontiranje

Želeći da steknu praktična iskustva i time sebi olakšaju dolazak do zaposlenja, mladi ljudi se često odlučuju za volonterski rad. Iako ovakav način rada nije praćen novčanom naknadom, od značaja je u traženju posla, jer će zahvaljujući tom iskustvu kandidat biti u prednosti u odnosu na kandidate bez iskustva, a poslodavci će, budući da dobro poznaju vrednost volonterskog rada, znati da cene motivaciju, odgovornost i želju za napretkom iskazanu kroz rad.

Više informacije o praksama i volontiranju, kao i pregled korisnih sajtova za pronalaženje informacija o programima praksi i volonterskim programima možete videti na sajtu Centra za razvoj karijere, u sekciji Prakse i volontiranje.


Za nove i aktuelne konkurse za praksu i volontiranje redovno pratite sajt
Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu.