Centar za transfer znanja

Centar za transfer znanja Univerziteta u Kragujevcu osnovan je osnovan je novembra 2012. godine, u okviru Tempus projekta KNOWTS "National Platform for knowledge Triangle in Serbia" (158881-RS-JPHES).

Osnovna misija Centra je pomoć u procesu komercijalizacije znanja i tehnologija. U tom kontekstu i sa ciljem da se rezultati istraživanja učine dostupnim korisnicima putem efikasnih proizvoda, tehnologija i usluga, Centar nastoji da pomiri tradicionalne akademske vrednosti prevodeći akademska istraživanja u oblike koji se mogu lako usvojiti od strane industrije i komercijalnih preduzeća.

Pored podrške transferu znanja i tehnologija na Univerzitetu u Kragujevcu, cilj Centra je da analizira i oceni tehničke i komercijalne mogućnosti za inovacije, pruži istraživačima neophodnu pomoć u zaštiti intelektualne svojine za njihove pronalaske, organizuje obuke u toj oblasti, kao i da omogući umrežavanje i internacionalizaciju istraživačkih rezultata kroz uspostavljanje baze podataka.


Osnovni ciljevi i zadaci Centra su:

  • unapređenje mogućnosti za efikasnu i efektivnu primenu naučnoistraživačkih rezultata Univerziteta u cilju razvoja privrede i društva,
  • podsticanje transfera znanja između Univerziteta i privrede,
  • podrška plasmanu novih tehnologija i inovacija,
  • povezivanje relevantnih subjekata, uspostavljanje mreža i kolaboracije u cilju intenzivnijeg transfera tehnologija,
  • razvijanje znanja i veština u zaštiti i iskorišćavanju patenata i drugih oblika intelektualne svojine u procesu transfera tehnologije,
  • jačanje svesti o intelektualnoj svojini i uvećanje kapaciteta transfera tehnologije na Univerzitetu,
  • pružanje opštih informacija o intelektualnoj svojini,
  • ekspertiza i podrška u izradi tehnoloških i ekonomskih studija izvodljivosti, kao i procena vrednosti i ukupnih potencijala u korišćenju patenata,
  • pomoć u stvaranju novih inovacionih centara, inkubatora i poslovno-tehnoloških parkova koje osniva Univerzitet i fakulteti u sastavu Univerziteta.

Upravnik centra
Prof. dr Miladin Stefanović
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu


Adresa:
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Objekat A, I sprat
Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija

Telefon:
+381 (0)34 335 990

E-pošta:
ktc@kg.ac.rs

Internet stranica:
www.ktc.kg.ac.rs