Univerzitetska biblioteka

Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu je biblioteka opštenaučnog karaktera, čija je delatnost u funkciji nastavno-naučnih i istraživačkih procesa na Univerzitetu. Na ovaj način ona doprinosi uspešnom studiranju, širenju i afirmaciji znanja, nastavnom i naučnom usavršavanju i stvaralaštvu nastavnika i saradnika fakulteta i instituta Univerziteta u Kragujevcu. Korisnici biblioteke su, pre svega, studenti, postdiplomci, univerzitetski nastavnici, naučni radnici, kao i svi ostali građani pod posebnim uslovima.

Biblioteka je smeštena u delu Univerzitetskog kompleksa, na prostoru od 1500 m2, koji se sastoji od: glavne čitaonice sa 50 čitalačkih mesta i 10 mesta za slobodan pristup Internetu, čitaonice periodike sa 20 čitalačkih mesta, više magacina (depoa) za smeštaj publikacija, radnih prostorija za zaposlene i Univerzitetske galerije.

Aktivan knjižni fond Biblioteke broji oko 100.000 primeraka domaće i strane knjige, 2.500 primeraka doktorskih disertacija i magistarskih teza odbranjenih na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, kao i 450 naslova domaćih i 105 naslova stranih časopisa. Posebno je značajna referalna zbirka domaće i strane priručne literature (enciklopedije, rečnici, priručnici, bibliografije), kao i više vrednih legata značajnih institucija ovog grada i istaknutih ličnosti ovog kraja. Celokupan knjižni fond je kataloški obrađen, nalazi se u računarskoj bazi Biblioteke i dostupan je korisnicima.

Prateći savremene tendencije u bibliotekarstvu, Biblioteka je prešla na jedinstven korisnički programski paket COBISS. Program predstavlja organizacioni model povezivanja bibliotečko-informacionog sistema sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka (COBIB) i lokalnim bazama podataka biblioteka članica Virtuelne biblioteke Srbije (VBS). Sistem COBISS zasnovan je na on-line komunikacijama koje se odvijaju preko Interneta, tj. Akademske mreže na koju je Biblioteka priključena. Na taj način, korisnicima su dostupne mnoge baze podataka preko KoBSON-a (konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku), čiju je licencu obezbedilo Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine. U sistem COBISS, do sada, povezano je 160 biblioteka na teritoriji Republike Srbije.

Publikacije koje korisnici ne mogu naći u fondovima naše Biblioteke, nabavljaju se međubibliotečkom pozajmicom iz drugih biblioteka u zemlji i inostranstvu.

Univerzitetska biblioteka

Svoju delatnost Biblioteka obavlja u okviru organizaciono povezanih odeljenja:

  • Odeljenje nabavke i obrade monografskih publikacija
  • Odeljenje nabavke i obrade serijskih publikacija
  • Informativno-pozajmno odeljenje
  • Odeljenje za naučne informacije i razvoj
  • Služba za opšte, pravne i finansijske poslove

Univerzitetska biblioteka u sklopu svoje osnovne delatnosti ostvaruje i niz pratećih programa (naučnih, književno-kulturnih, vaspitno-obrazovnih, stručnih i izdavačkih). Biblioteka ima sopstvenu izdavačku delatnost i izdaje Bibliografiju radova nastavnika i saradnika Univerziteta, kao i Bibliografiju doktorskih disertacija i magistarskih teza odbranjenih na Kragujevačkom univerzitetu.


Radno vreme: svakog radnog dana od 8.00 do 19.00 časova i subotom od 9.00 do 14.00 časova

Adresa: Ulica slobode bb, Kragujevac, Srbija
Telefon:
+381 (0)34 300-299, +381 (0)34 302-219
Faks:
+381 (0)34 370-299

E-mail: ubkg@kg.ac.rs
Website: www.ub.kg.ac.rs
Blog: www.univerzitetska.blogspot.rs