Јавни позив у оквиру пројекта Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће у обукама пословних симулација за започињање бизниса / унапређење пословања и доделу бесповратних средстава младима (старости 19 до 30 година) у оквиру пројекта
Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца

 

Пројекат Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије. Пројекат реализује Град Крагујевац и Канцеларија за младе Крагујевац у партнерству са Бизнис иновационим центром д.о.о. Крагујевац и Универзитетом у Крагујевцу.

Циљ пројекта је допринос унапређењу запошљавања и запошљивости младих са територије града Крагујевца и унапређење система подршке на локалном нивоу кроз развој њихових личних вештина и компетенција у складу са захтевима тржишта.

Пројектом ће се обезбедити иновативно радно искуство за студенте и незапослена лица кроз коришћење модела пословних симулација и обука из преносивих вештина, али и успостављање одрживог механизма подршке на локалном нивоу за развој предузетништва код младих кроз реализацију заједничких пројеката и програма.

Промоција предузетничког духа и развој личних вештина и компетенција, самозапошљавање и запошљавање ће се спровести кроз две пројектне компоненте:

 1. Обуке из пословних симулација, каријерно вођење и обуке преносивих вештина у циљу припреме одрживих пословних планова.
 2. Такмичење за најбољи бизнис план за покретање посла или унапређење пословања и доделу бесповратних средстава.

Услови за учешће на Јавном позиву

Пројекат „Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца“ је пројекат од јавног интереса у области омладинског сектора и спроводи се на територији града Крагујевца. Програм подстицаја запошљавању младих од 19 до 30 година старости, реализује Бизнис иновациони центар д.о.о. као градска институција за подршку предузетништву и обезбеђују се кроз реализацију бесплатних обука и доделу грантова за покретање или унапређење пословања.

Програм се реализује у две фазе и то:

I фаза – Обуке из пословних симулација, каријерно вођење и обуке преносивих вештина

II фаза – Такмичење за најбољи бизнис план, регистрација предузећа и набавка опреме

Услови који морају бити кумулативно испуњени за право учешћа у I фази Програма:

 • на обукама могу учествовати студенти и  незапослена лица - млади старости од 19 до 30 који имају пословну идеју и желе да започну сопствени посао или
 • запослени, представници предузећа регистрованог у Агенцији за привредне регистре, са седиштем на територији града Крагујевца  и који имају активан статус не дуже од 1 године у тренутку објављивања Јавног позива;
 • да имају пребивалиште на територији града Крагујевца;
 • да у претходним годинама полазник није користио подстицајна средства из буџета града Крагујевца за отпочињање сопстевног посла.

Потребна документација за конкурисање за I фазу:

 • Пријавни формулар за учешће на обукама пословних симулација, каријерном вођењу и преносивим вештинама (образац 1) – формулар се попуњава онлине (линку за приступ Формулару) ;
 • Изјава да полазник није користио подстицајна средства из буџета града Крагујевца за отпочињање сопстевног посла (образац 1а). Изјаву можете преузети овде.
 • Изјава о истинитости приложених података (образац 1б); Изјаву можете преузети овде.
 • Изјава о сагласности за коришћење датих података (образац 1ц); Изјаву можете преузети овде.
 • Копија личне карте.
 • Потврда да се незапослено лице налази на евиденцији Националне службе за запошљавање;
 • Извод из АПРа (само за постојећа привредна друштва и предузетнике);

Потребна документација се доставља након прихватања пријаве на обуке о чему ће кандидати бити обавештени.

Услови за конкурисање за II фазу:

 • Потврда о завршеним обукама из I фазе (Потврду издаје Бизнис иновациони центар на основу евиденције присутности на обукама). Обавезно је присуство на минимум 80% програма обука.
 • Израђен бизнис план;
 • Профактура/уговор/понуда са спецификацијом основних средстава за која се подноси пријава.

Додатне информације:

 • Право пријаве имају појединци или тимови од максимално 5 чланова.
 • Комисија за оцену пословних идеја и доделу грантова ће извршти преселекцију кандидата и првих 30 најбоље рангираних кандидата ће бити позвано да похађа тренинге из пословних симулација, преносивих вештина и каријерног вођења.
 • Обуке преносивих вештина и каријерно вођење трају 5 радних дана и састоје се из следећих модула: 1 – Пословна комуникација; 2 – Ефектно лидерство; 3 – Писање CV-а и мотивационог писма; 4 – Пословна етика; 5 – Управљање временом.
 • Обуке пословних симулација трају 10 радних дана кроз 8 модула: 1 - Анализа пословне идеје; 2 - Иновација као компаративна предност; 3 - Развој пословног модела CANVAS; 4 - Тестирање пословног модела CANVAS; 5 - Потврђивање пословног модела CANVAS;  6 - Израда пословног плана ; 7 - Представљање пословне идеје(elevator pitch); 8 - Финансије за Старт ап;
 • Након завршених обука кандидати ће презентовати своје идеје на јавној презентацији пред Комисијом за оцену пословних идеја и доделу грантова. У зависности од расположивих средстава 3-6 најбољих идеја ће бити награђено бесповратним средствима за започињање бизниса. Кандидати са најбољим пословним идејама ће у фази реализације имати обезбеђену бесплатну менторску подршку и могућност аплицирања за коришћење пословног простора у Бизнис Иновационом Центру.
 • Комисија за оцену пословних идеја и доделу грантова доноси одлуку о расподели средстава.
 • Услов за доделу бесповратних средстава су завршене обуке и регистровано предузеће у Агенцији за привредне регистре.
 • Добитници бесповратних средстава су у обавези да регистровану делатност, за коју су им одобрена бесповратна средства, обављају најмање годину дана од дана потписивања уговора о додели бесповратних средстсва.

Намена средстава:

Бесповратна средстава се могу користити за:

Набавку нове опреме -  Опрема која је предмет гранта мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта и намењена за професионалну употребу.

Стављање у функцију радног простора и производних процеса рада - Адаптацију и/или реконструкцију пословног простора

Набавку материјала и сировина -  Под набавком репроматеријала подразумева се набавка сировина и полупрерађевина које треба прерадити или дорадити до коначног производа, који мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.

 • Неће се финансирати: организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности; производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним; било који облик трговачке и угоститељске делатности.
 • Укупна расположива средства износе 2.400.000,00 РСД док ће се висина грантова кретати у распону од 400-800.000 РСД по кориснику. Комисијa за оцену пословних идеја и доделу грантова задржава право да не додели сва расположива средства као и да износ одобрених средстава буде мањи од износа тражених средстава.
 • Средство обезбеђења - Као средство обезбеђења потенцијални корисник доставља: оверену, потписану и регистровану бланко соло меницу са овереним и потписаним меничним овлашћењем.
 • Права и обавезе корисника гранта и даваоца гранта ће бити детаљно појашњена у Уговору о додели бесповратних средстава.
 • Један подносилац захтева може предати само једну пријаву.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Пријаве на обуке се врше искључиво онлине попуњавањем пријавног формулара.

Рок за доставу пријава за учешће на обукама је 15. август 2021. године.

За све додатне информације можете се обратити е-маилом на office@bickg.rs и kzmkragujevac@gmail.com

Обуке се спроводе у Бизнис иновационом центру д.о.о, на адреси Трг тополиваца 4, Крагујевац.