КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА, ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Универзитет у Крагујевцу у школској 2022/2023. години уписује студенте на мастер академске студије на следећем студијском програму:

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – двогодишње мастер студије (120 ЕСПБ) на српском или енглеском језику

Број буџетских места: 16

Након завршених мастер студија студент стиче академски назив Мастер инжењер вештачке интелигенције.

 

УСЛОВИ УПИСА

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ на студијском програму из области техничко-технолошких или природно-математичких наука.

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и рангирањем кандидата на листи која се утврђује на основу резултата претходно завршеног школовања (постигнут просек на претходном нивоу студија, дужине трајања студија и степен еквивалентности студијских програма).

Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:

  • за држављане Републике Србије 150.000,00 динара.
  • за стране држављане: 3.000,00 €.

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни  држављанин  може  да  се  упише  на  студијски  програм  под  истим  условима  као и домаћи држављанин, ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом о високом образовању и општим актом Универзитета. Кандидат – страни  држављанин,  приликом  пријављивања  на  Конкурс,  подноси решење  о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет. Пре  уписа  кандидат – страни  држављанин  дужан је да  Универзитету поднесе доказе:

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

- да зна српски језик ако се определи да слуша наставу на српском језику или енглески језик ако се определи да слуша наставу на енглеском језику.

Држављанин  Србије  који  је  завршио  претходно  образовање у  иностранству  може  да конкурише  за  упис  на  студијски  програм ако има решење о  признавању стране  високошколске исправе  за  наставак  образовања  на  Универзитету  у  Крагујевцу и  упис  конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА И УПИСА КАНДИДАТА

Пријаве на конкурс примаће се од 20. септембра до 8. октобра, у Центру за развој каријере и саветовање студента, улица Јована Цвијића бб, Крагујевац.

Рок за пријаву продужен је до 14.10.2022. године.

Образац Пријаве за конкурс се може подићи у просторијама Центра за развој каријере и саветовање студента, а можете га преузети и на овом линку.

Сву документацију је могуће доставити и у електронској форми, скенирану, на мејл razvojkarijere@kg.ac.rs

Ако кандидат достави документацију у електронској форми, у обавези је да, ако испуни услове за упис, приликом уписа достави сву документацију тражену Конкурсом у оригиналу или у овереној копији.

 

Потребна документа за пријаву на конкурс:

  • попуњена пријава;
  • очитана лична карта (или фотокопија личне карте);
  • оверена копија дипломе (уверења) о завршеним претходним нивоима студијама;
  • уверење о положеним испитима током претходних нивоа студија или оверена копија додатка дипломе;
  • доказ о знању енглеског језика ако се определи да слуша наставу на енглеском језику;
  • доказ о уплати трошкова за спровођење конкурса у висини од 5.000,00 динара, који се уплаћује на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12;
  • три фотографије 3,5 x 4,5 сm.

 

Контакт телефон: +381 (0)34 300-425

Е-пошта: razvojkarijere@kg.ac.rs

 

Књига предмета

Исходи студијског програма: оспособљавање студената за успешно обављање послова који захтевају владање различитим областима вештачке интелигенције, машинског учења, програмирања; познавање и способност коришћења постојећих, као и разумевање и развој нових алгоритама; прилагођавање специфичним захтевима различитих области људског деловања (индустрија, пољопривреда, здравство, државна управа, просвета) у којима ће своја знања примењивати; разумевање и усвајање напредних метода у областима: анализе и обраде података, заштите података, вештачке интелигенције, машинског и дубоког учења, дистрибуираног рачунарства и њихове примене, виртуелне реалности, као и метода и вештина у области развоја, тестирања и испоруке софтвера.

Циљеви студијског програма: едукација студената у најбрже растућим областима: наука о подацима, машинско учење, обрада великих скупова података, рачунарски вид, системи за подршку одлучивању, биоинформатика, интелигентни информациони системи; праћење трендова у свим областима вештачке интелигенције; директно повезивање студената са привредом, посебно са компанијама које се баве вештачком интелигенцијом.

Студент стиче следеће компетенције: високо специјализовано познавање и разумевање различитих области вештачке интелигенције, као и способност њиховог повезивања, разумевање принципа развоја, тестирања и дистрибуције решења заснованих на вештачкој интелигенцији; способност развоја софтверских производа који укључују: имплементацију алгоритама дубоког учења, обраду (великих количина) података, заштиту података, предиктивну аналитику, обраду слика и 3Д графику, примену машинског и дубоког учења; способност развоја и примене алгоритама вештачке интелигенције у циљу креирања иновативних решења у различитим областима примене, као што су биоинформатика, виртуелна реалност итд.

По завршетку програма студент ће моћи: да користи најновије технологије, алате, софтвере и компјутерске платформе; да примени најновије концепте и техничку праксу у технологијама обраде података, машинског учења, дубоког учења, компјутерског вида; да дизајнира, развије и примени напредне системе и софтвере засноване на вештачкој интелигенцији, уз примену најбоље праксе и стандарда које уважава индустрија.

Главне области: машинско инжењерство и рачунарске науке.