Позив за достављање предлога за доделу годишње награде за наставно и научноистраживачко особље

I Упућује се јавни позив за предлагање кандидата за доделу награда у 2023. години за наставно и научноистраживачко особље за изузетне резултате у научноистраживачком односно уметничком раду.

Универзитет у Крагујевцу додељује по једну награду наставном особљу у научном, односно уметничком пољу, и то:

 • природно-математичких наука,
 • медицинских наука,
 • техничко-технолошких наука,
 • друштвено-хуманистичких наука и
 • уметности.

Универзитет у Крагујевцу додељује једну награду и научноистраживачком особљу.

Кандидата за Награду наставном особљу предлаже наставно-научно-уметничко већа факултета  у саставу Универзитета при чему је дужно да предложи кандидата који је запослен у установи и остварио је највећи број бодова у складу са критеријумима из  Правилника о критеријумима за додељивање годишњих награда за наставно и научноистраживачко особље за изузетне резултате у научноистраживачком односно уметничком раду.

Кандидата за Награду научноистраживачком особљу предлаже наставно-научно-уметничко веће факултета и научно веће института у саставу Универзитета при чему је  дужно да предложи кандидата који је запослен у установи и остварио је највећи број бодова у складу са критеријумима из Правилника о критеријумима за додељивање годишњих награда за наставно и научноистраживачко особље за изузетне резултате у научноистраживачком односно уметничком раду.

Факултети који у радном односу имају наставнике из поља уметности могу да предложе и кандидата за награду у пољу уметности.

Кандидати за Награде морају да испуњавају следеће услове:

  • да су најмање 5 година запослени на Универзитету у Крагујевцу
  • да претходно нису били добитници ове Награде.

Критеријум за доделу Награда је научноистраживачки односно уметнички допринос кандидата за период од три календарске године које претходе години у којој је расписан Конкурс.

Приликом вредновања научноистраживачких резултата узимају се у обзир:

 • објављени научни радови као и научни радови који су у фази објављивања, под условом да имају активан DOI број, на којима је кандидат први или кореспондирајући аутор.
 • монографије и поглавља у монографијама се вреднују само ако се уз документацију кандидата достави и мишљење надлежног матичног одбора о вредновању публикације.

Научноистраживачки  резултати Кандидата ће се вредновати према Правилнику о стицању истраживачких и научних звања и то само ако имају афилијацију Универзитета у Крагујевцу.

Уметнички резултати за образовно-уметничку област ЛИКОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ вредноваће се према AНЕКСУ 1, а за образовно-уметничку област МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ према АНЕКСУ 2 Правилника о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу.

 

II Подносиоци предлога подносе:

 • Одлуку о утврђивању предлога кандидата за доделу награда која мора бити образложена и садржати мишљење о предложеном кандидату, и
 • Пријаву кандидата на Обрасцу број 1, који је саставни део Правилника, потписану од стране органа пословођења и кандидата.

Уз одлуку и пријаву, подносиоци предлога достављају и следећу документацију:

 • библиографију кандидата са потпуним референцама које се вреднују према Обрасцу број 3 који је саставни део Правилника.
 • сагласност за прикупљање и обраду података о личности на Обрасцу број 2, који је саставни део Правилника, потписану од стране кандидата.

Комплетна документација се подноси у електронском облику.

 

III Предлог за доделу Награде са комплетном документацијом доставља се Универзитету у Крагујевцу на е-mail адресу: strucna.sluzba@kg.ac.rs закључно до 14.05.2023. године са назнаком:

„Предлог кандидата за доделу награде наставном особљу за изузетне резултате у научноистраживачком раду односно уметничком раду постигнуте на Универзитету у Крагујевцу“

и

„Предлог кандидата за доделу награде научноистраживачком особљу за изузетне резултате у научноистраживачком раду односно уметничком раду постигнуте на Универзитету у Крагујевцу“


Неблаговремене, непотпуне и недозвољене пријаве неће се узети у разматрање.


Документи:

Позив

Правилник