Programi mobilnosti (Mobilnost nastavnika i studenata)

Od 2014. godine pa nadalje, i stipendiranja iskusnih i mladih istraživača kao i novi programi doktorskih studija dostupni su u okviru programa Marie Skłodowska-Curie Actions, koji čini deo programa za istraživanje i inovacije EU Horizont 2020.


Opšti ciljevi Marija Sklodovska Kiri akcija

Marija Sklodovska Kiri akcije nastoje da doprinesu podizanju atraktivnosti Evrope kao prostora koji pruža visoko kvalitetne uslove za rad i razvoj karijere kako mladih tako i iskusnih istraživača, a cilj je i zadržati najbolje istraživače u evropskom istraživačkom prostoru (European Research Area).

 • Aktivnosti u okviru ovog programa moguće su u svim domenima istraživanja i inovacija, od osnovnog istraživanja do izlaska na tržište i inovacionih usluga;
 • Učešće je otvoreno za istraživačko i inovaciono osoblje u svim fazama njihove karijere;
 • Učešće je otvoreno univerzitetima, istraživačkim organizacijama, istraživačkim infrastrukturama, preduzećima i drugim društveno-ekonomskim akterima iz Evrope i van nje, poštujući uslove navedene u specifičnim dokumentima za svaki od potprograma;
 • Naročito se podstiče transnacionalna, međusektorska i interdisciplinarna mobilnost, ali i aktivno učešće industrijskog sektora, i to sektora malih i srednjih preduzeća, kako bi se uspešnije realizovali ciljevi Marija Sklodovska Kiri akcija i obezbedila održivost rezultata projekata i nakon njihovog završetka.

Projektna aplikacija se sastoji od 10-30 strana tehničkog dela, administrativnog dela i aneksa - biografije istraživača, opisa institucija i pisma namere institucija u određenim slučajevima. Predlozi projekata se predaju elektronski preko portala sajta Horizonta 2020, pri čemu je neophodno da svaka institucija ima svoj indetifikacioni broj (PIC broj) koji se dobija registracijom na ovom sajtu.


Vrste Marija Sklodovska Kiri akcija:

(kliknite za više informacija)
 • Istraživačke mreže: Inovativne mreže za obuku
  (Innovative Training Networks)

 • Individualne stipendije
  (Individual Fellowships – IF)

 • Razmena osoblja na polju istraživanja i inovacija
  (Research and Innovation Staff Exchange - RISE)

 • Marija Kiri kofinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa
  (COFUND)

Više informacija o uslovima učešća, dozvoljenim aktivnostima, načinima finansiranja i sličnim detaljima možete naći u Radnom programu za Marija Sklodovska Kiri akcije.


Opšte o mobilnosti
(kliknite za detalje)

Program Erazmus+ (konkursi)
(kliknite za nastavak)

Program CEEPUS
(kliknite za detalje)

Erazmus Mundus zajednički master programi
(kliknite za detalje)