Центар за трансфер знања

Центар за трансфер знања Универзитета у Крагујевцу основан је основан је новембра 2012. године, у оквиру Темпус пројекта KNOWTS "National Platform for knowledge Triangle in Serbia" (158881-RS-JPHES).

Основна мисија Центра је помоћ у процесу комерцијализације знања и технологија. У том контексту и са циљем да се резултати истраживања учине доступним корисницима путем ефикасних производа, технологија и услуга, Центар настоји да помири традиционалне академске вредности преводећи академска истраживања у облике који се могу лако усвојити од стране индустрије и комерцијалних предузећа.

Поред подршке трансферу знања и технологија на Универзитету у Крагујевцу, циљ Центра је да анализира и оцени техничке и комерцијалне могућности за иновације, пружи истраживачима неопходну помоћ у заштити интелектуалне својине за њихове проналаске, организује обуке у тој области, као и да омогући умрежавање и интернационализацију истраживачких резултата кроз успостављање базе података.


Основни циљеви и задаци Центра су:

  • унапређење могућности за ефикасну и ефективну примену научноистраживачких резултата Универзитета у циљу развоја привреде и друштва,
  • подстицање трансфера знања између Универзитета и привреде,
  • подршка пласману нових технологија и иновација,
  • повезивање релевантних субјеката, успостављање мрежа и колаборације у циљу интензивнијег трансфера технологија,
  • развијање знања и вештина у заштити и искоришћавању патената и других облика интелектуалне својине у процесу трансфера технологије,
  • јачање свести о интелектуалној својини и увећање капацитета трансфера технологије на Универзитету,
  • пружање општих информација о интелектуалној својини,
  • експертиза и подршка у изради технолошких и економских студија изводљивости, као и процена вредности и укупних потенцијала у коришћењу патената,
  • помоћ у стварању нових иновационих центара, инкубатора и пословно-технолошких паркова које оснива Универзитет и факултети у саставу Универзитета.

Управник центра
Проф. др Mиладин Стефановић
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу


Адреса:
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Објекат А, I спрат
Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац, Србија

Телефон:
+381 (0)34 335 990

Е-пошта:
ktc@kg.ac.rs

Интернет страница:
www.ktc.kg.ac.rs