Фондација за решавање стамбених потреба наставног, научноистраживачког и уметничког кадра

Фондација за решавање стамбених потреба наставног, научноистраживачког и уметничког кадра Универзитета у Крагујевцу основана је на седници Савета Универзитета у Крагујевцу одржаној 23.02.2005. године и Решењем Министарства културе Републике Србије уписана је у Регистар фондација.

Након ступања на снагу Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС" број 88/2010), Управни одбор Фондације је донео све неопходне акте и предузео активности у циљу усклађивања Статута и других општих аката Фондације, а ради уписа усклађивања задужбина, фондација и фондова у Регистар задужбина и фондација код Агенције за привредне регистре. У складу са одредбама Закона о задужбинама и фондацијама, Агенција за привредне регистре доставила је Решење о извршеном упису усклађивања Фондације за решавање стамбених потреба наставног, научноистраживачког и уметничког кадра Универзитета у Крагујевцу у Регистар задужбина и фондација, чиме су створени услови за реализацију основних циљева Фондације због којих је и основана.

Фондација је основана у циљу решавања стамбених потреба младом наставном, научноистраживачком и уметничком кадру Универзитета у Крагујевцу и то изградњом стамбених јединица, давањем кредита за изградњу, куповином или побољшањем услова становања и давањем станова у закуп.

Законом о потврђивању Оквирног уговора о зајму F/P 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије закљученим 4. новембра 2011. године стекли су се услови за спровођење пројекта  за унапређење научне и образовне делатности и инфраструктуре, као и обезбеђење станова за изнајмљивање  за младе истраживаче из средстава обезбеђених из кредита Банке за развој Савета Европе.

Универзитет у Крагујевцу, Министарство просвете и науке, град Крагујевац и "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о., закључили су Уговор о финансирању и управљању активностима Подпројекта изградње станова за младе истраживаче Универзитета у Крагујевца из средстава кредита Банке за развој Савета Европе којим су регулисана међусобна права и обавезе  уговорних страна у вези са финансирањем и управљањем активности реализације Подпројекта изградње станова за младе истраживаче Универзитета у Крагујевцу.

Радови на изградњи започели су крајем 2014. године, а завршетком објекта и добијањем употребне дозволе створиће се услови за расписивање Јавног конкурса за расподелу станова младим истраживачима Универзитета у Крагујевцу. Укупна нето површина станова је 9800 м2, а број станова 210, са следећом структуром: 100 једнособних станова површине 35 м2, 70 једноипособних станова површине 50 м2 и 40 трособних станова површине 70 м2.

Управни одбор Фондације је, почев од септембра 2016. године, радио на доношењу аката којим су ближе одређени критеријуми, услови и начин изнајмљивања односно давања у закуп и куповине станова Фондације за станове Универзитета у Крагујевцу, основи и мерила за утврђивање реда првенства, утврђивање реда првенства, поступак и органи одлучивања.


УПРАВИТЕЉ ФОНДАЦИЈЕ
# Име и презиме  
1. Проф. др Ненад Станишић Одлука о именовању

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ
# Име и презиме Функција / Установа
1. проф. др Живадин Мицић, председник Проректор за наставу и студентска питања
2. Проф. др Милан Коларевић, заменик председника Председник Савета Универзитета
3. Проф. др Мирослава Петровић Торгашев Проректор за научноистраживачки рад
4. Проф. др Срећко Трифуновић Природно-математички факултет у Крагујевцу
5. Проф. др Драган Адамовић Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
6. Проф. Радомир Томић Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
7. Проф. др Данијела Василијевић Учитељски факултет у Ужицу
8. Проф. др Милена Ђурић Агрономски факултет у Чачку
9. Проф. др Предраг Мимовић Економски факултет у Крагујевцу
10. Проф. др Зорица Лазић Факултет медицинских наука у Крагујевцу
11. Проф. др Љубомир Лукић Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
12. Проф. др Виолета Јовановић Факултет педагошких наука у Јагодини
13. Проф. др Небојша Митровић Факултет техничких наука у Чачку
14. Проф. др Нада Тодоровић Правни факултет у Крагујевцу
15. Драго Цвијановић Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
16. Љиљана Тодоровић Министарство просвете, науке и технолошког развоја
17. Зоран Рајевић Град Крагујевац

 Датум  19.02.2019. Датум
 Датум  20.11.2018. Датум
 Датум  25.10.2018. Датум
 Датум  04.10.2018. Датум
 Датум  19.09.2018. Датум
 Датум  06.09.2018. Датум
 Датум  04.09.2018. Датум
 Датум  25.06.2018. Датум
 Датум  04.05.2017. Датум
 Датум  03.04.2017. Датум


Висина закупнине на дан 30.10.2018. године према средњем курсу НБС износи:

1. стан од 35 м2 - 66,27 еура
2. стан од 50 м2 - 94,67 еура
3. стан од 70 м2 - 132,54 еура